Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại ctcp Ngọc Anh

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Ngọc Anh

Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp  thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T’ hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua và bán hàng hoá. Như vậy, trong hoạt động kinh doanh  thương mại, bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. các chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tố nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời.

Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh là hiện tượng tất yếu. Nó vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với mỗi doanh nghiệp. Cơ chế thị trường cho phép đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng đảm bảo thu hồi vốn và có lãi sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp tỏ ra non kém trong tổ chức hoạt động kinh doanh thì chẳng bao lâu sẽ đi đến bờ vực phá sản, thực tế của nền kinh tế nước ta đang chứng tỏ điều đó.

“Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Ngọc Anh “.    

Nội dung chuyên đề gồm ba phần:

Phần I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp  thương mại.

Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Ngọc Anh

Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Ngọc Anh.

download bao cao thuc tap Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại ctcp Ngọc Anh


Bài Viết Liên Quan: